VOP

VOP - UBYTOVACÍ ŘÁD Resortu – Lakeside Village – Větrník (dále jen Resort)

Provozovatel: Lakeside Lipno Rent s.r.o., Přístav 71, Lipno nad Vltavou, IČ 05400406

1. Resort poskytuje ubytovací služby hostům formou pronájmu jednotek patřících jednotlivým majitelům.

2. Resort je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje a má platnou rezervaci ubytování. Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, cizinec cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR, dále vyplnit a podepsat registrační formulář, pokud tak již neučinil elektronicky. Registrace na recepci Resortu se vztahuje i na nezletilé dítě.

3. Řádným přihlášením (check-in) vzniká hostovi právo na přechodné ubytování po sjednanou dobu.

4. Následně Resort vydá hostovi klíč od domu nebo apartmánu (dále jen jednotky) případně dálkový ovladač od závory. V případě ztráty klíče/dálkového ovladače je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, Resort nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč či zničení dálkového ovládání od závory je hostovi účtován poplatek ve výši 1000 Kč.

5. Na základě potvrzené objednávky a předem zaplacené částky za ubytování včetně DPH je Resort povinen hosta ubytovat od 16.00 h v den příjezdu do 11.00 h v den odjezdu v případě potvrzené rezervace. Po tuto dobu je jednotka pro hosta rezervována, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 16.00 h je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby Resortem.

6. Zrušení potvrzené standardní rezervace. V případě zrušení platné rezervace do 30 dní před plánovaným příjezdem ze strany hosta Resort účtuje poplatek ve výši 10 % z ceny ubytování.

Při zrušení platné rezervace méně než 30 dní před příjezdem ze strany hosta Resort účtuje poplatek ve výši 50% z ceny ubytování.

V případě zrušení rezervace v den příjezdu ze strany hosta nebo při nedojezdu hosta „NO SHOW“ Resort účtuje poplatek ve výši 100% z ceny ubytování a je oprávněn rezervaci bez náhrady zrušit.

7. Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a zaplacené částky za ubytování není Resort povinen ubytovat.

8. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu) je resort oprávněn ubytování hosta odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.

9. Z ubytování v resortu jsou vyloučeny osoby, které jsou nakaženy infekčními nemocemi anebo jsou zjevně pod vlivem alkoholu či jiných drog.

10. Resort si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší typem a kapacitou od potvrzené objednávky.

11. Požádá-li host o prodloužení ubytování oproti sjednané době a Resort má volné kapacity, může být ubytovací doba prodloužena. Resort však v takovém případě může nabídnout hostovi jinou jednotku než tu, ve kterém byl původně ubytován.

12. Za ubytování a ostatní objednané služby je host povinen uhradit platbu předem v souladu s platným ceníkem Resortu při přihlášení na recepci na základě předloženého účtu, resp. faktury, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany hosta, pokud se Resort s hostem nedohodl jinak.

13. Za ubytování, služby během pobytu a případné drobnější škody host ručí kaucí/depozitem, který složí na recepci Resortu v hotovosti, ve výši 5000 CZK/200 EUR za ubytování v domě, resp. 2500 CZK/100 EUR za ubytování v apartmánu. Tato kauce bude v plné výši hostovi navrácena v rámci odhlášení (check-out procedury) po kontrole jednotky, vyrovnání účtu a navrácení klíčů, případně dálkového ovladače od závory.

14. Ubytování končí datem sjednaným s hostem, a to dnem, ke kterému se host odhlásí. K řádnému odhlášení je třeba, aby host do 11.00 h vyklidil jednotku, odevzdal klíč, respektive dálkové ovládání od závory na recepci a uhradil účet. Pokud tak neučiní a pokud nebylo dohodnuto jinak, je resort oprávněn účtovat mu poplatek za pozdní odjezd 500 CZK/20 EUR za každou započatou hodinu, případně pobyt za další noc.

15. Při ukončení pobytu je host povinen nahlásit veškeré případné škody na recepci resortu. Pokud host škody zatají, bude mu tento doplatek zaslán fakturou nebo stažen z platební karty.

16. Při registraci nebo ukončení pobytu je host povinen zaplatit na recepci Resortu následující poplatky, které nejsou zahrnuté v ceně ubytování a pobytových balíčků:

Pobytová daň a poplatek obci ve výši 25 Kč/1 € na osobu za noc,

Poplatek za ložní prádlo a ručníky ve výši 300 CZK/12 EUR za osobu

Poplatek za konečný úklid jednotky ve výši:

65 EUR za dům o kapacitě 6 a více osob

55 EUR za dům a apartmán s kapacitou do 6 osob

35 EUR za menší apartmán s kapacitou do 3 osob

V případě silného znečištění, které neodpovídá běžnému provozu bude účtován další poplatek za nadstandardní úklid ve výši 500 CZK/20 EUR – 2500 CZK/100 EUR v případě extrémních případů znečištění exkrementy apod.

17. Resort nabízí hostům i návštěvníkům bezplatné připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi. Při užívání sítě Wi-Fi je každý uživatel povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, zejména se vyvarovat porušování autorskoprávních předpisů, nelegálního sdílení nebo stahování uměleckých děl, přetěžování Wi-Fi sítě, provádění jakékoli činnosti způsobující přenos nebo šíření počítačových virů, rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), šíření poplašných zpráv, jakož i provádění dalších činností, které jsou v rozporu se souvisejícími právními předpisy.

18. Host je povinen se ihned po příchodu do vyhrazených ubytovacích prostor přesvědčit o úplnosti vybavení a jeho stavu dle seznamu vybavení a případné chybějící či poškozené vybavení bezodkladně ohlásit na recepci. V případě jakékoliv škody na vybavení zjištěné během ubytování je host rovněž povinen ohlásit ji na recepci resortu.

19. Host je oprávněn užívat zařízení jednotek dle přiložených návodů pouze k účelům, ke kterým je určeno.

20. Host nesmí bez souhlasu vedení Resortu provádět v prostorách vyhrazených k užívání žádné podstatné změny, tzn., nesmí přemísťovat zařízení a vybavení nebo provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

21. Host nese odpovědnost za škodu způsobenou na vybavení jednotky, pokud neprokáže, že ji nezavinil, a je povinen tuto škodu neprodleně uhradit. Tento nárok Resortu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta. Drobnější škody budou hrazeny přímo z kauce/depozitu. Při škodách většího rozsahu, kdy není možné předem stanovit její výši bude kauce/depozit zadržen a po přesném vyčíslení bude hostovi vyúčtována. Pokud škoda přesáhne výši složeného depozitu, bude hostovi odeslána faktura.

22. Veškeré návštěvy může host přijímat pouze od 8.00 do 22.00 h se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do jednotek přístup pouze ubytovaní hosté a zaměstnanci Resortu.

23. Host smí do prostor Resortu vodit domácí a jiná zvířata jen s vědomím recepce a pouze za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Tento musí na požádání doložit např. platným očkovacím průkazem zvířete. Cena za pobyt zvířete se účtuje dle platného ceníku – 130 Kč/5 EUR za noc. Ve všech veřejných prostorách resortu musí být každý pes (případně jiná šelma) na vodítku a mít náhubek. Psi ani jiná zvířata nesmí odpočívat/ležet na lůžku nebo jiném zařízení Resortu nebo jednotek, které slouží k odpočinku hostů. Za zvíře odpovídá v plném rozsahu host, který zvířeti pobyt v jednotce umožnil. Výjimku tvoří slepečtí a signální psi pro neslyšící a podobní asistenční psi. Ti mají bezplatný vstup do Resortu povolen kdykoliv

24. Host nesmí do jednotek nebo společných prostor resortu vnášet nebezpečné předměty a látky (zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně znečištěné a zapáchající.

25. Ve vnitřních prostorách jednotek je kouření zakázáno. Při porušení zákazu bude hostovi účtována částka za nadstandardní úklid.

26. Host je povinen dodržovat od 22.00 do 7.00 h noční klid a nesmí omezovat ostatní ubytované hosty. Se souhlasem provozovatele mohou být v prostorách Resortu organizovány společenské akce i po 22. hodině, a to v prostorách k tomu určených.

27. Do Resortu je povoleno vcházet a vjíždět pouze po přístupových komunikacích, parkování vozidel je povoleno na místech k tomu určených. Resort nezodpovídá za odcizení, případně poškození motorových vozidel ponechaných v prostorech Resortu. Resort doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení vozidla. Také doporučuje nenechávat ve vozidle volně položené osobní a cenné věci. Resort nenese odpovědnost za škody způsobené hostem třetím osobám na parkovištích Resortu. Resort si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku resortu vozidlem hosta.

28. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechat ubytované děti do deseti let v jednotkách a ostatních prostorách resortu bez dozoru dospělých osob. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

29. V případě onemocnění či poranění hosta zajistí resort lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je resort přímo zodpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.

30. Host je povinen při každém odchodu z jednotky uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, zavřít okna a dveře na balkon a jednotku řádně uzamknout. Žádáme rovněž hosty, aby rozumně nakládali se spotřebou elektrické energie, tzn. netopit naplno při otevřených oknech, řádně vypínat veškeré spotřebiče (sauny) po použití apod. Dobíjení elektromobilů z domovní sítě je možné pouze po předchozí dohodě a za paušální poplatek 500 CZK/20 EUR za den bez limitu.

31. Během pobytu v areálu resortu je každý host povinen chovat se tak, aby nezpůsobil vznik požáru. Chování hostů v případě požáru je upraveno v požárních poplachových směrnicích.

32. Požár ve společných prostorách Resortu a jednotlivých jednotek je vyhlašován automaticky, opticko-dýmovými hlásiči, které jsou instalovány v jednotkách a veřejných prostorách Resortu.

33. V případě požáru jsou hosté povinni nahlásit požární poplach zaměstnancům Resortu případně přímo na tísňovou linku 150. Na uhašení plamenů v počáteční fázi mohou použít přenosný přístroj, který se nachází na ve společných prostorách Resortu i v jednotkách. Prioritou je však ochrana života a zdraví osob.

34. V případě úrazu, kolapsu, tonutí nebo obdobné život ohrožující situaci, jsou hosté povinni tuto událost bezodkladně nahlásit zaměstnancům Resortu případně přímo na tísňovou linku 155.

35. Vstup do obsazené jednotky je povolen jen vedení Resortu a údržbáři při nahlášení technické poruchy v pokoji. Vstup uklízeček nebo dalších osob do obsazené jednotky je možný jen po předchozím souhlasem hosta, nebo na jeho žádost.

36. Ve veřejných prostorách Resortu a na terasách žádáme hosty, aby dodržovali zásady dobrých mravů. Není povoleno se pohybovat po společných prostorách Resortu bez oblečení, případně v oblečení nevhodném.

37. Zapomenuté věci hostů v Resortu jsou evidovány a uskladněny po dobu jednoho měsíce. Zapomenuté věci Resort může hostovi zaslat na určenou adresu jen v případě žádosti a na jeho náklady.

38. Z bezpečnostních důvodů a na ochranu hostů a jejich majetku je ve společných prostorech hlavní budovy a dalších veřejných prostranstvích resortu instalován kamerový systém. Nakládání se záznamy z kamer se provádí dle příslušných právních předpisů na ochranu osobnosti.

39. Vedení Resortu přivítá jakékoliv návrhy na zlepšení a zároveň děkuje za kritické připomínky. Své náměty směřujte prosím na email: rent@lipno.cc

40. Hosté jsou povinni po celou dobu ubytování dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu. Pokud host i přes výstrahu hrubě porušuje Ubytovací řád nebo dobré mravy, je resort oprávněn odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté doby. Resort má v tomto případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Host musí následně bezodkladně Resort opustit.

41. Host poskytující Resortu při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci, Lakeside Lipno rent s.r.o. pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje dobrovolně pro všechny údaje poskytnuté, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) potvrzuje, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména na to, že má dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. právo svůj souhlas bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd., a že má právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro marketingové účely správce, a to pro rozesílání marketingových informací. Správce prohlašuje, že bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu splatnými právními předpisy, a že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Host poskytující resortu při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve společnosti Lakeside Lipno Rent ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění a zároveň souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze pro rozesílání marketingových informací a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

42. Tento Ubytovací řád a nabývá platnosti dne 1. 12. 2019.

 V Milné 30.11.2019

 Vladimír Šlajch

 Resort manager – Lakeside Village - Větrník

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.